วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลางสังหาร ( 1-131) PDF

ทาเคโทระชิบาตะตํารวจหน้าใหม่ไฟแรงที่มุ่งหวังอยากจะอยูในหน่วยรักษา ความปลอดภัยของแผนกเด็กและเยาวชนแต่ตัวเองกลับหน้าเด็กสุดๆจนมีคน เขาใจผิดวาเป็นเด็กม.ตนอยู่เรื่อย(ได้ฮาตลอด)ทาเคโทระมีความสามารถ พิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ไดมาหลังจากประสบกับเหตุการณเฉียดตายมาแล้วครั้งหนึ่งจึงทําใหเขาสามารถมองเห็น"มือ"ที่จะมาหาคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายหรือ ถูกฆาตกรรมเท่านั้น..!!
ดาวน์โหลด 


1 ความคิดเห็น: